top of page

Algemene voorwaarden  

Dundas Legal Consultancy

1.  Dundas Legal Consultancy ("DLC)" is een eenmanszaak ("eenmanszaak"), gevestigd te 's-Gravenhage, registreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 75472325 en heeft als doel om juridische diensten te verlenen in de meest ruime zin.

 

2.  Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in naam en ten behoeve van de hierboven genoemde directeur (en) van de eenmanszaak, en eveneens namens en ten behoeve van alle betrokkenen en werknemers die in loondienst (of in loondienst werkzaam zijn geweest) door of voor DLC bij uitvoeren van de opdrachten van cliënten, al dan niet als werknemers van DLC, en al dan niet als juristen of andere personeelsleden van DLC.

 

Opdrachten door derden

3.  Alle opdrachten en diensten door cliënt worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door DLC en worden geacht uitsluitend te worden behandeld, uitgevoerd en / of uitgevoerd door DLC. Artikel 7: 404, 7:407 tweede lid en 7:409 van Burgerlijk Wetboek zijn hierbij uitgesloten.  

 

4.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op grond waarvan DLC diensten verleent of aanbiedt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

5.  In het kader van de uitvoering van de opdrachten is DLC bevoegd om derden in te schakelen indien dergelijke diensten van derden nodig zijn en / of vereist zijn in het belang van de zaak, of in het geval dat cliënt dit verzoekt. Door de selectie van externe dienstverleners zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht worden genomen. DLC heeft het recht om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen (in naam van de cliënt) te aanvaarden die zijn vastgelegd door externe dienstverleners.

 

Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

6. Iedere aansprakelijkheid van de DLC is beperkt tot (A) het bedrag, dat - met succes- opeisbaar is en gedekt wordt door beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DLC en (B) tot het bedrag van het toepasselijke eigen risico zoals bedongen in de polis DLC’s beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

7. Elke aansprakelijkheid voor fouten / nalatigheden van derden zoals vermeld onder artikel 5 is uitgesloten. Oftewel, DLC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of tekortkomingen van dienstverleners die DLC heeft ingeschakeld.

8. Wijzigingen in bevoegdheden van de cliënt, dan wel zijn vertegenwoordigers, zelfs als ze in het openbaar register zijn ingevoerd, zijn alleen bindend jegens DLC nadat DLC hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

 

9. Alle vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens DLC (in verband met diensten van DLC) verjaren in ieder geval na het verstrijken van één (1) jaar vanaf het moment waarop de betrokken partij bekend raakte of had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten, andere rechten of bevoegdheden.

 

10. De cliënt vrijwaart DLC van en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden - met inbegrip van de kosten die DLC diende te maken in verband daarmee - die voortvloeien uit de door DLC verrichtte werkzaamheden of verleende diensten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van DLC.

Vergoedingen, kosten en betalingen

11. De uurhonoraria voor de diensten van DLC bedragen  € 100,=  inclusief BTW. Voor ondernemers bedraagt het tarief  € 100,= per uur exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarief.

 

12. De honoraria kunnen worden verhoogd met administratiekosten.

 

13. DLC behoudt zich het recht voor om het uurtarief, alsmede het percentage van de administratieve kosten van tijd tot tijd aan te passen naar eigen keuze.

14. DLC heeft het recht om het uurtarief te verhogen met een bepaalde factor dat de complexiteit, de urgentie of het belang van de zaak reflecteert. Een factor kan ook worden toegepast in het geval dat er werkzaamheden en diensten noodzakelijk zijn en moeten worden gemaakt in het weekend en / of in de avond en / of op officiële feestdagen en / of tijdens de vakantieperiode.

 

15. Derdenkosten/uitgaven gemaakt door DLC en door DLC in verband met de opdracht betaald, zoals de rechtbank administratiekosten, deurwaarderskosten, kosten van externe deskundigen, en reiskosten, worden apart in rekening gebracht.

 

16. Indien een vaste prijs/fixed fee is overeengekomen voor het verlenen van bepaalde diensten, en de te verrichten diensten tot extra werkzaamheden leidt die in redelijkheid niet kunnen worden geacht te zijn verdisconteerd in de vaste prijs, zal DLC tijdig de cliënt informeren over de financiële gevolgen van deze extra werkzaamheden.

 

17. DLC heeft het recht om een voorschot of vooruitbetaling te vragen voor de te leveren diensten en de derdenkosten.

18. De betalingen worden gedaan zonder aftrek of compensatie in euro valuta ten kantore van DLC, hetzij contant of via overschrijving op een door DLC aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na de datum van de factuur.

19. Indien de cliënt niet uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar maakt tegen de (hoogte van de) factuur binnen een termijn van één maand, wordt cliënt geacht de factuur te hebben gekregen en te hebben goedgekeurd.

 

20. In het geval dat cliënt de factuur niet heeft betaald op de vervaldag der betaling, zal de cliënt in gebreke worden gesteld en een redelijke termijn worden gegund om de factuur alsnog te voldoen. In het geval cliënt geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling, is hij in verzuim en heeft DLC het recht om haar werkzaamheden/dienstverlening te staken of op te schorten, totdat cliënt de openstaande factuur/facturen volledig heeft is voldaan.

 

21. DLC is bevoegd om gelden, die zij heeft ontvangen ten behoeve van de cliënt, te verrekenen met de op dat moment nog openstaande kosten, verschotten en openstaande facturen.

 

22. Niettegenstaande overige rechten van DLC, worden alle openstaande facturen onderhevig aan wettelijke (handels)rente en redelijke incassokosten, waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten. Een deel van de maand zal worden beschouwd als een hele maand.

23. Alle incassokosten van DLC die zijn gemaakt met betrekking tot de handhaving van de betaling van de openstaande facturen, met inbegrip van incassokosten ex art. 6:96 sub 2c van het Burgerlijk Wetboek  komen voor de rekening van de cliënt. Partijen komen overeen dat deze kosten tenminste 15% van de uitstaande (hoofd) som bedragen. DLC behoudt zich het recht voor om meer dan 15% te vorderen indien de werkelijke incassokosten hoger zijn.

 

Digitale producten en uitsluiting van het herroepingsrecht

24. DLC biedt op haar website juridische sjablonen als digitale producten aan. Deze digitale producten zijn tegen betaling te downloaden en direct leverbaar. Door betaling voor een digitaal product stemt cliënt hierbij in met de uitsluiting van het herroepingsrecht. Tevens stemt de cliënt met de directe levering van het digitale product.
 

Wijzigingen

25. DLC is gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. DLC zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan cliënt toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking zodra deze zijn medegedeeld aan de cliënt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

26. Deze algemene voorwaarden en alle (niet) contractuele verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Alle geschillen met betrekking tot de diensten/werkzaamheden van DLC die uit de algemene voorwaarden voortvloeien zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Den Haag. Partijen onderwerpen zich hieraan in het kader van deze overeenkomst. Indien enige bepaling van deze overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Hieronder vindt u de PDF versie van de algemene voorwaarden.

bottom of page